Manowska Małgorzata (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-505(38), wyd. III

Komentarze
Opublikowano: WK 2015
Stan prawny: 1 września 2015 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-505(38), wyd. III

Autorzy fragmentu:

Słowo wstępne

Szanowni Państwo!

Oddajemy w Wasze ręce trzecie wydanie komentarza do kodeksu postępowania cywilnego, napisanego przez praktyków dla praktyków (sędziów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, adwokatów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, aplikantów). Wśród jego autorów są przedstawiciele różnych zawodów prawniczych: sędziowie, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz radca prawny. Uwagi zawarte w komentarzu uwzględniają zatem spojrzenie na stosowanie przepisów regulujących postępowanie cywilne zarówno sędziego, jak i pełnomocnika. Aczkolwiek każdy z komentatorów jest odpowiedzialny za wyrażone przez siebie poglądy, to skład autorów pozwolił na wypracowanie jednolitego stanowiska w większości kwestii nastręczających trudności w praktyce. W trakcie tworzenia komentarza staraliśmy się bowiem uzgadniać pogląd sędziowski z poglądem pełnomocnika.

Naszym zamiarem była próba rozwiązania tych problemów, z którymi sami spotykamy się na co dzień w naszej pracy, mając nadzieję, że ułatwi to również Państwa pracę. Trzecie wydanie uzupełniliśmy o te zagadnienia i problemy praktyczne, które zgłosili nam nasi Czytelnicy. Będziemy wdzięczni za dalsze uwagi oraz przedstawienie kolejnych problemów, tak abyśmy mogli je uwzględnić w następnym wydaniu, które - mamy nadzieję - się ukaże. Prosimy o przesyłanie ich na adres malgorzata.manowska@waw.sa.gov.pl.

Trzecie wydanie komentarza uwzględnia także ostatnie, dość liczne zmiany legislacyjne wprowadzone ustawami: z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978), z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 1311), z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. poz. 1062), z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 1137), z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 957). Część ujętych w trzecim wydaniu komentarza zmian musiała zostać omówiona w formie suplementu z uwagi na intensywny proces legislacyjny jaki miał miejsce w ostatnim czasie.

Ponieważ komentarz ma z założenia charakter praktyczny i ograniczeni byliśmy jego objętością, z żalem musieliśmy zrezygnować z odwoływania się w samym tekście do poszczególnych poglądów wyrażanych przez wybitnych przedstawicieli nauki procesu cywilnego. Dlatego literaturę, która pomogła nam w krystalizacji naszych poglądów, zamieściliśmy na wstępie każdego z działów, przepraszając z góry, jeśli przez przeoczenie ktoś został pominięty. Zachęcamy tym samym naszych Czytelników do pogłębienia interesujących Państwa zagadnień przez sięgnięcie do tej właśnie literatury. Wyrażone przez nas natomiast poglądy mają przede wszystkim oparcie w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, którym bardzo dziękujemy za to, że uzyskaliśmy odpowiedź na wiele pytań, przed którymi stają praktycy każdego dnia.

Tą drogą chciałabym podziękować wszystkim autorom za ogromny trud, jaki włożyli w powstanie komentarza, i poświęcony czas, jak również ich rodzinom, dla których ostatnie miesiące nie były łatwe i które musiały ustąpić przed spoczywającym na nas obowiązkiem ukończenia książki. Dziękujemy również wydawnictwu za szansę. Specjalne i serdeczne podziękowania za wsparcie należą się naszym koleżankom i kolegom: sędziom Sądu Apelacyjnego w Warszawie (w szczególności z VI Wydziału Cywilnego), sędziom Sądu Okręgowego w Poznaniu, pracownikom kancelarii prawnej Ecovis Milczarek i Wspólnicy oraz pracownikom Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Ze swojej strony trud włożony w powstanie komentarza dedykuję indywidualnie każdemu z moich uczniów: aplikantom radcowskim, adwokackim, notarialnym, sędziowskim, aplikantom aplikacji ogólnej, studentom - za dociekliwość, stawianie problemów, które musiałam rozwiązywać, i za ogromną przyjemność dzielenia się z Wami moją wiedzą.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)[ Sprawa cywilna]

1.

Definicja sprawy cywilnej jest istotna z punktu widzenia dopuszczalności drogi sądowej przed sądem powszechnym, sądem cywilnym. Tradycyjnie wyróżnia ona pojęcie sprawy cywilnej na bazie przesłanek materialnych oraz sprawę cywilną w rozumieniu formalnym. Kryterium materialne nie jest wystarczające do ustalenia dopuszczalności drogi sądowej przed sądem powszechnym cywilnym, gdyż z art. 2 wynika, że sprawy cywilne niekiedy pozostają we właściwości sądów szczególnych.

2.

Cechą identyfikującą sprawę, która jest sprawą cywilną ze swej istoty, jest zagwarantowanie udzielenia ochrony prawnej stanu (statusu) prawnego bądź stosunku prawnego o charakterze równorzędnym i ekwiwalentnym. Zgodnie bowiem z komentowanym przepisem kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy. Co do zasady nadrzędność jednego z podmiotów stosunku prawnego wynikająca z wykonywania władzy publicznej, a nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX