Olczyk Magdalena, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2008
Stan prawny: 3 sierpnia 2008 r.
Autor komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Autor fragmentu:
Art. 626, Art. 1000
Art. 626 § 3, Art. 1000 § 2 pkt 3

Zmiany w przepisach k.p.c. są konsekwencją wprowadzenia do kodeksu cywilnego instytucji służebności przesyłu. Wymagało to również określenia trybu postępowania, jaki będzie stosowany w sprawach o ustanowienie tej służebności, a więc - jak zdecydował ustawodawca - w trybie nieprocesowym. Dlatego też w nowej treści art. 626 dodano § 3 stanowiący, że przepisy dotyczące trybu postępowania w sprawach o ustanowienie służebności drogi koniecznej będą odpowiednio stosowane w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu. W związku z powyższym, konieczna jest również odpowiednia zmiana tytułu rozdziału V działu III tytułu II księgi drugiej części pierwszej k.p.c. na: "Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu" [Uzasadnienie projektu..., s. 7].

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX