Manowska Małgorzata (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom II. Art. 478-1217

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Stan prawny: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom II. Art. 478-1217

Autor fragmentu:
Art. 478art(478)Zakres badania

1.

Instytucja posiadania, atrybuty jego wykonywania, przesłanki uznania określonych działań za naruszające posiadanie oraz metody jego ochrony zostały uregulowane w przepisach prawa cywilnego materialnego.

2.

Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania należy do właściwości sądów rejonowych, niezależnie od wartości przedmiotu sporu i niezależnie od tego, czy sprawa o naruszenie posiadania jest sprawą stricte cywilną, czy też gospodarczą (art. 17 pkt 4).

3.

Właściwym miejscowo do rozpoznania sprawy o naruszenie posiadania nieruchomości jest wyłącznie sąd miejsca jej położenia (art. 38 § 1 pkt 2). W pozostałych sprawach o naruszenie posiadania rzeczy ruchomej postępowanie wytacza się według właściwości miejscowej ogólnej.

4.

Z uwagi na szczególny charakter spraw o naruszenie posiadania, potrzebę zapewnienia szybkiego, choć tymczasowego rozstrzygnięcia sądu w celu likwidacji samowoli do czasu, kiedy zainteresowani nie uregulują kwestii prawnych na drodze cywilnej bądź...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX