Jakubecki Andrzej (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I. Art. 1-729

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Stan prawny: 20 kwietnia 2019 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I. Art. 1-729

Autorzy fragmentu:

Przedmowa

W niniejszym, VII wydaniu komentarza do kodeksu postępowania cywilnego zachowane zostały założenia co do zakresu, sposobu i celu opracowania, które przyświecały autorom w pracach nad wszystkimi wcześniejszymi wydaniami. Zwięzłość wypowiedzi nawiązuje do komentarzy do kodeksu postępowania cywilnego z okresu międzywojennego. Zgodnie z formułą krótkiego komentarza zrezygnowano z powoływania w tekście pełnych danych bibliograficznych pozycji literatury, ograniczając się do wskazania autora przytaczanego poglądu. Wykazy literatury zamieszczono natomiast przed odpowiednimi fragmentami komentarza, które opracowano z jej uwzględnieniem. Tam, gdzie było to konieczne, zasygnalizowano jednak rozbieżności istniejące w nauce. Kierując się potrzebami praktyki, w tekście komentarza zamieszczono natomiast odesłania do orzecznictwa.

Komentarz jest pracą zbiorową, ale nie wspólną. Poglądy wypowiadane w tekście są wyrazem stanowiska ich autorów.

W komentarzu uwzględniono stan prawny na dzień 14 lutego 2017 r.

Lublin, dnia 14 lutego 2017 r.

Autorzy

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Sprawa cywilna

1.

Artykuł 1 podaje ustawową definicję „sprawy cywilnej”, opartą na dwóch niezależnych kryteriach – materialnoprawnym i formalnym.

Według kryterium materialnoprawnego sprawami cywilnymi są te sprawy, w których stosunki prawne stron układają się na zasadzie równorzędności podmiotów i ekwiwalentności świadczeń, co za tym idzie – są one już ze swej istoty sprawami cywilnymi. W tym rozumieniu sprawy cywilne to sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy.

Według kryterium formalnego sprawami cywilnymi są te sprawy, które nie ze swej istoty, ale z woli ustawodawcy zostały poddane właściwości sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Do nich przykładowo można zaliczyć sprawy z zakresu: ubezpieczeń społecznych (choć są co do tego spory w doktrynie), ochrony zdrowia psychicznego, o odtworzenie dyplomów naukowych i świadectw z ukończenia szkół, etyki zawodowej oraz nauki zawodu, o odtworzenie utraconych dokumentów, przepisów o przedsiębiorstwach...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX