Karpiuk Mirosław (red.), Krzykowski Przemysław (red.), Skóra Agnieszka (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do art. 61-126. Tom II

Komentarze
Opublikowano: Wyd.UW-M 2020
Stan prawny: 10 grudnia 2020 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do art. 61-126. Tom II

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Niniejszy tom stanowi drugą część szeroko zakrojonego przedsięwzięcia, mającego na celu dokonanie pogłębionej analizy ogólnego postępowania administracyjnego, uregulowanego ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.). Przygotowanie tego opracowania wydawało się Autorom celowe z kilku względów.

Przede wszystkim w praktyce orzeczniczej, zarówno organów administracji publicznej, jak i sądów administracyjnych – zwłaszcza w kontekście coraz częstszych nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego – nieustannie wyłaniają się nowe problemy prawne, wymagające merytorycznego rozstrzygnięcia i/lub wykładni. Po drugie, dotychczasowe zagadnienia wywołujące wątpliwości w praktyce administracyjnej są nierzadko poddawane nowej interpretacji prawnej, zmieniającej „zastany” już sposób analizy danej instytucji, na tle której wystąpiły. Aktualizacja dotychczasowego dorobku prawniczego i jego poszerzania stanowią zaś obowiązek zarówno doktryny, jak i praktyki prawniczej.

W niniejszym tomie poddano analizie ogólne postępowanie administracyjne przed organem administracji publicznej pierwszej instancji (art. 61-126). Szczególną uwagę Autorzy poświęcili nowym wyzwaniom tego postępowania, jakimi są m.in.: cyfryzacja (dotycząca zarówno czynności stron i innych uczestników dokonywanych w postępowaniu, jak i czynności procesowych organu administracji publicznej); ochrona danych osobowych, informacji niejawnych; polubowne rozpatrzenie sprawy (mediacja, ugoda). Nie pominięto także – w zasadzie „odwiecznego” – problemu każdej procedury, jakim jest jej szybkość, decydująca nierzadko o rzeczywistej efektywności rozstrzygnięcia sprawy.

W pracy wykorzystano nie tylko orzeczenia sądów administracyjnych, SN oraz TK, które utrwaliły określoną linię orzecznictwa w danej sprawie, lecz zwrócono uwagę także na najnowsze orzecznictwo sądowe (np. w kwestii elementów decyzji administracyjnej, czy zrzeczenia się odwołania).

Autorzy komentarza wyrażają własne stanowisko w zakresie podejmowanej przez nich problematyki.

dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM

dr hab. Przemysław Krzykowski, prof. UWM

dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM

Autorzy fragmentu:
Art. 61art(61)Forma i sposoby wszczęcia postępowania administracyjnego; obowiązek informacyjny organu

I

1.

Przez wszczęcie postępowania administracyjnego należy rozumieć uruchomienie jego biegu . Może ono nastąpić albo na wniosek strony bądź z urzędu (art. 61 § 1).

2.

O sposobie wszczęcia postępowania decyduje przepis ustawy i organ jest bezwzględnie związany jego treścią (m.in. wyrok NSA z dnia 10 września 2019 r., I GSK 1266/19, CBOSA; wyrok WSA z dnia 9 października 2019 r., II SA/Po 615/19, CBOSA). W przypadku braku takiej regulacji, ustalenie sposobu wszczęcia postępowania powinno wynikać z bardzo szczegółowej wykładni przepisów danego aktu normatywnego. W praktyce stosuje się regułę, zgodnie z którą rozstrzygnięcie sprawy w postaci przyznania uprawnienia następuje w postępowaniu uruchamianym na wniosek strony, zaś mające na celu nałożenie obowiązku lub cofnięcie uprawnienia – z urzędu (m.in. wyrok NSA z dnia 3 marca 2006 r., I OSK 991/05, CBOSA; wyrok WSA z dnia 2 października 2007 r., II...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX