Gerecka-Żołyńska Anna (red.), Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2023
Stan prawny: 1 maja 2023 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres obowiązywania Kodeksu. Odesłanie do Kodeksu postępowania karnego

1.

Prawo karne wykonawcze jest określane jako ogół norm prawnych, regulujących wykonywanie kar i innych środków penalnych, tj. środków karnych, środków kompensacyjnych, przepadku, środków probacyjnych, środków zabezpieczających oraz środków przymusu, przewidzianych w prawie karnym (zarówno materialnym, jak i procesowym), prawie karnym skarbowym oraz prawie wykroczeń, orzeczonych w prawomocnych lub podlegających wykonaniu decyzjach sądowych, a niekiedy także i organów pozasądowych (Prawo karne wykonawcze, red. A. Gerecka-Żołyńska, Warszawa 2021, s. 16). Wskazane normy mają zarówno materialny, jak i procesowy charakter. O ile normy o charakterze materialnym dotyczą istoty, wymiaru i wykonywania kar, środków karnych, o tyle normy o charakterze wykonawczo-procesowym regulują kwestie związane z przebiegiem postępowania wykonawczego.

Ze względu na wieloaspektowość pojawiających się w obrębie prawa karnego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX