Piaseczny Andrzej, Wielgolewska Anna, Kodeks karny skarbowy. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2012
Stan prawny: 16 lipca 2012 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks karny skarbowy. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie stanowi próbę omówienia problematyki materialnej oraz procesowej prawa karnego skarbowego z punktu widzenia praktyków, w związku z czym Czytelnik nie znajdzie w nim bardzo rozbudowanych rozważań teoretycznych. Niektóre zawarte w tym komentarzu poglądy odbiegają od prezentowanych w dotychczasowej literaturze, a nawet w orzecznictwie, co wypływa z doświadczeń w stosowaniu przepisów Kodeksu karnego skarbowego i wynikających z tego potrzeb w dostosowywaniu ich do szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, do której w wielu wypadkach, co wykazano w komentarzu, przepisy Kodeksu nie są idealnie dostosowane. Ich interpretacja ściśle literalna prowadzi bowiem bardzo często do oderwania tych przepisów od realiów przedmiotu, którego dotyczą, na skutek przeteoretyzowania problemu. Opracowanie to pozwoli, naszym zdaniem, na lepsze rozumienie, interpretację i stosowanie tych norm, które niejednokrotnie nie są spójne z uwagi chociażby na to, że zbudowane są ze specjalistycznych wyrażeń i zwrotów językowych - w wielu wypadkach również nieostrych.

Opracowanie to adresowane jest więc przede wszystkim do aplikantów oraz praktyków, ale może być również pomocne studentom prawa i administracji.

Autorzy

Warszawa, 16 lipca 2012 roku

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Prawo karne skarbowe w swej części materialnej jest niewątpliwie prawem karnym w szerokim tego słowa znaczeniu, jednakże szczególnym prawem karnym. Jak słusznie wskazał L. Wilk: „Technika legislacyjna, terminologia karnistyczna, charakter odpowiedzialności oraz system środków penalnych ewidentnie wskazują, że jest to dziedzina karnistyki (L. Wilk, W sprawie autonomii materialnego prawa karnego skarbowego, Prok. i Pr. 2009, nr 8, s. 34-35). Od strony teoretycznej określenie konkretnej gałęzi prawa jest trudne. Wydaje się jednak uzasadnione uznanie odrębności prawa karnego skarbowego jako dalece autonomicznej dziedziny prawa karnego. O jego autonomiczności świadczy wiele regulacji, zwłaszcza części ogólnej, które będą omawiane w kolejnych fragmentach komentarza. Natomiast należy sobie zadać pytanie, czym jest spowodowana ta autonomiczność regulacji karnoskarbowej i czy jest ona konieczna. Niewątpliwie, jeżeli chodzi o ogólne zasady odpowiedzialności, to odrębność regulacji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX