Filar Marian (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. V

Komentarze
Opublikowano: WK 2016
Stan prawny: 23 maja 2016 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks karny. Komentarz, wyd. V

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)[Struktura przestępstwa. Warunki odpowiedzialności]

1.

Paragraf 1 omawianego artykułu (por. też art. 42 Konstytucji RP) wyraża zasadę nullum crimen, nulla poena sine lege poenali anteriori. Doktryna (por. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2009, s. 14; A. Grześkowiak, w: A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015, s. 13; Ł. Pohl, w: R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015, s. 31 i n.) wyprowadza z niej istnienie kilku bardziej szczegółowych reguł:

1)

prawo karne musi być prawem pisanym i zawartym w ustawie (nullum crimen sine lege scripta),

2)

przepisy karne muszą opisywać przestępstwo w sposób maksymalnie dokładny (nullum crimen sine lege certa),

3)

niedopuszczalne jest stosowanie analogii na niekorzyść sprawcy,

4)

ustawa karna wprowadzająca odpowiedzialność karną lub ją zaostrzająca nie może działać wstecz (nullum crimen sine lege praevia; lex severior retro non agit),

5)

kara (a także inna sankcja karna) przewidziana za...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access