Górniok Oktawia (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2006
Stan prawny: 17 grudnia 2005 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks karny. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Paragraf 1 omawianego przepisu (por. też art. 42 Konstytucji RP) wypowiada zasadę nullum crimen, nulla poena sine lege poenali anteriori. Doktryna [por. L. Gardocki, Prawo karne, s. 13] wyprowadza z niej istnienie kilku bardziej szczegółowych reguł:

1)

prawo karne musi być prawem pisanym i zawartym w ustawie (nullum crimen sine lege scripta),

2)

przepisy karne muszą opisywać przestępstwo w sposób maksymalnie dokładny (nullum crimen sine lege certa),

3)

niedopuszczalne jest stosowanie analogii na niekorzyść sprawcy,

4)

ustawa karna wprowadzająca odpowiedzialność karną lub ją zaostrzająca nie może działać wstecz (nullum crimen sine lege praevia, lex severior rerto non agit),

5)

kara (a także inna sankcja karna) przewidziana za przestępstwo musi być określona i przewidziana we wcześniej wydanej ustawie (nulla poena, nulla sanctio sine lege).

2.

Znamię „odpowiedzialność karna”, oznacza powinność danego podmiotu ponoszenia ujemnych konsekwencji (w postaci sankcji karnej) za przypisany mu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX