Giezek Jacek (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Struktura przestępstwa. Warunki odpowiedzialności

Definicja przestępstwa

1.

Z art. 1 k.k. wyinterpretować można – wprost oraz pośrednio – istotne elementy struktury przestępstwa stwarzające ustawową podstawę do sformułowania jego definicji. W strukturze tej – przy uwzględnieniu treści art. 1 oraz art. 115 § 1 k.k., zawierającego objaśnienie wyrażenia „czyn zabroniony” – dałoby się na różnych poziomach owej struktury wyodrębnić takie pojęcia jak czyn, ustawowa określoność, bezprawność, społeczna szkodliwość oraz wina. Z tego punktu widzenia przestępstwo można więc zdefiniować jako zachowanie się człowieka będące czynem:

a)

realizującym znamiona określone w ustawie karnej,

b)

naruszającym – przy braku jakichkolwiek okoliczności usprawiedliwiających – normę sankcjonowaną, czyli formalnie bezprawnym,

c)

społecznie szkodliwym w stopniu wyższym niż znikomy, a zatem karygodnym,

d)

zawinionym,

e)

zagrożonym karą w ustawie.

Wymienione tutaj elementy ogólnego pojęcia przestępstwa wynikają oczywiście nie tylko z art. 1 §...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX