Komentarze
Opublikowano: Wyd.Praw.PWN 1999
Stan prawny: 1 stycznia 1999 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks handlowy. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 13art(13)

1. Działalność przedsiębiorców podlega rejestracji. W zależności od ich rodzaju wpisy dokonywane są w różnych rejestrach bądź ewidencjach. Zasadą jest, że działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną lub spółkę cywilną podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej (art. 8, 13 i n. ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej - Dz. U. Nr 41, poz. 324). Odmienne reguły stosuje się w odniesieniu do osób prawnych, które zostały objęte również systemem rejestrowania, jednak wyłącznie w sądach i z zupełnie innymi skutkami łączącymi się z wpisem; (por. art. 10 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy). Pewną wspólną cechą systemu rejestracji osób prawnych jest - przy różnych skutkach wpisów - prowadzenie ich w sądach. Służyć to ma przede wszystkim stworzeniu systemu obiektywnej, niezależnej rejestracji danych.

Generalnie można wyróżnić dwa typy rejestrów: w jednych z wpisem nie wiążą się określone skutki prawne, pełnią one tylko funkcję informacyjną...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?