Barański Andrzej, Rozwadowska-Skrzeczyńska Joanna, Szymańska Maria, Karta Nauczyciela. Komentarz, wyd. X

Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 31 marca 2018 r.
Autorzy komentarza:

Karta Nauczyciela. Komentarz, wyd. X

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres podmiotowy ustawy

1.

Przepisy tego artykułu wyznaczają zakres podmiotowy obowiązywania Karty Nauczyciela. Obejmuje on przede wszystkim nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 2 pr. ośw., a także pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach resortu sprawiedliwości działających na podstawie przepisów ustawy z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1654 ze zm.). Wymienione osoby są objęte pełnym zakresem przepisów Karty Nauczyciela.

W związku z przekształceniem ustawąz 5.08.2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U. poz. 1418 ze zm.) rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych w opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów przepisom Karty Nauczyciela przestali podlegać pracownicy pedagogiczni zatrudnieni dotychczas w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych. Z dniem wejścia w życie wymienionej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX