Mitrus Leszek, Karta Nauczyciela. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2002
Stan prawny: 18 stycznia 2002 r.
Autor komentarza:

Karta Nauczyciela. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela

Autor fragmentu:
du:2003:118:1112Art. 30

Artykuł 30 Karty Nauczyciela precyzuje, jakie składniki składają się na wynagrodzenie nauczycieli. Nowo dodany ust. 5a upoważnia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (ministrem tym jest Minister Edukacji Narodowej; ustawa z dnia 4 września 1997 o działach administracji rządowej, Dz. U. z 1999 r., Nr 82, poz. 928, t.j. ze zm.) do określenia w drodze rozporządzenia zasady wynagradzania nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a Karty, tzn. nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych RP (szkoły oraz szkolne punkty konsultacyjne dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zakłada i prowadzi przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych RP Minister Edukacji Narodowej; ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 t.j., ze zm.). Kompetencja ministra obejmuje określenie składników wynagrodzenia, ich...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX