Pilich Mateusz (red.), Finansowanie zadań oświatowych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 15 stycznia 2020 r.
Autorzy komentarza:

Finansowanie zadań oświatowych. Komentarz

Autor fragmentu:

Przedmowa

Zakończona w tym roku VIII kadencja Sejmu RP obfitowała w wydarzenia legislacyjne o fundamentalnym znaczeniu dla systemu edukacji. Niezależnie od oceny ich realnych konsekwencji dla państwa i społeczeństwa, trudno byłoby zaprzeczyć, że nowe akty normatywne – w szczególności zaś ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – bezpośrednio wpływają na losy ponad 6 milionów uczniów oraz niemal 600 tysięcy nauczycieli polskich szkół. Już choćby tylko z tego względu wymagają one uwagi i starannego omówienia, tak aby ułatwić jej bieżące stosowanie oraz wpłynąć na kształtowanie się prawidłowej wykładni jej przepisów.

Publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest próbą zaspokojenia zapotrzebowania rynku w tym zakresie. W jej przygotowaniu brało udział grono specjalistów zarówno prawa, jak i finansowania oświaty. Z prawdziwą satysfakcją odnotować wypada udział w naszym zespole pana prof. dra hab. Dawida Sześciły, wybitnego teoretyka prawa administracyjnego, a także r. pr. dra Artura Olszewskiego, od lat zajmującego się problematyką oświatowego prawa dotacyjnego. Przez najtrudniejsze partie regulacji prawnej przeprowadzą nas pp. Daria Pietrzykowska i Grzegorz Pochopień, którzy jako pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej brali aktywny udział w pracach nad projektem ustawy i rozumieją jej treść lepiej niż ktokolwiek inny. Ważną rolę w tym projekcie miał również pan r. pr. Krzysztof Tusiński, doświadczony praktyk prawa edukacyjnego.

Mamy nadzieję, że książka spotka się z życzliwym przyjęciem jej licznych adresatów: osób prowadzących jednostki oświatowe, pracowników państwowej i samorządowej administracji publicznej, sędziów oraz adwokatów i radców prawnych. Wszelkie uwagi, również krytyczne, z Państwa strony będą nieocenionym wsparciem przy przygotowaniu – miejmy taką nadzieję – jej kolejnych edycji.

Wszystkie przepisy, których nie oznaczono w tekście w szczególny sposób skrótem lub cytowaniem tytułu, pochodzą z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Warszawa, styczeń 2020 r.

Dr hab. Mateusz Pilich

Redaktor dzieła

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy

1.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z intencjami wyrażonymi w uzasadnieniu do rządowego projektu tego aktu, stanowi próbę ujęcia w jednym akcie prawnym całości istotnych spraw dotyczących finansowania oświaty. Przed wejściem w życie komentowanej ustawy regulacja dotycząca spraw finansowych istotnie była rozproszona, przy czym zasadnicze znaczenie miały przepisy ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustawyz 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela. Chociaż przepisy regulujące kwestie finansowe systemu oświaty zostały w znacznej mierze przeniesione do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, trudno mówić o wyczerpującym charakterze tej regulacji. Wciąż bowiem przepisy wspomnianych ustaw mają wpływ na aspekty finansowe wykonywania zadań oświatowych, a ponadto znaczenia nie straciły regulacje o charakterze horyzontalnym dotyczące finansowania zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX