Kwiatek Błażej (red.), Skóra Agnieszka (red.), Doręczenia elektroniczne. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2023
Stan prawny: 5 stycznia 2023 r.
Autorzy komentarza:

Doręczenia elektroniczne. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Nowoczesne technologie nie tylko znajdują zastosowanie w życiu codziennym, lecz także stopniowo usprawniają sposób komunikacji z podmiotami publicznymi, w tym z organami państwa. Przydatność oraz wygodę ich stosowania dostrzega i rozumie również ustawodawca. W konsekwencji podejmowane są kroki w celu wdrożenia rozwiązań prawnych pozwalających na wykorzystanie tych technologii w obrocie prawnym. Od nieco ponad dwóch dekad jesteśmy świadkami procesu informatyzacji prawa, w tym także instytucji prawnych, które ex definitione wydawały się sprzężone z tradycyjną, papierową postacią dokonywania czynności. Ważne miejsce w tym procesie zajmuje – długo wyczekiwana – ustawa z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Powołany akt prawny wprowadza nowy model korespondencji z podmiotami publicznymi. Jego istota polega – najogólniej – na kompleksowej regulacji doręczeń stricte elektronicznych (dokonywanych za pomocą publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego) oraz hybrydowej formy doręczenia (publiczna usługa hybrydowa), będącej połączeniem usługi elektronicznej i papierowej. Doręczenia elektroniczne określone w komentowanej ustawie znajdują zastosowanie w wymianie korespondencji z podmiotami publicznymi (tj. m.in. do ustawowo uregulowanych postępowań przed podmiotami publicznymi oraz wymiany pism poza ustawowo uregulowanymi postępowaniami), o ile jej przepisy lub przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej. W założeniu, w najbliższej przyszłości, doręczenie elektroniczne ma stać się podstawowym narzędziem komunikowania się pomiędzy tymi podmiotami.

Chociaż – jak wspomniano – na co dzień posługujemy się nowoczesnymi technologiami, to zwykle rozumiemy je intuicyjnie i co do zasady nie interesują nas szczegóły ich działania. Natomiast na gruncie prawa ich zrozumienie i ocena prawidłowości ich funkcjonowania w wielu sytuacjach może bezpośrednio wpłynąć na nasze prawa lub obowiązki (np. właściwie ocenić skuteczność doręczenia elektronicznego decyzji administracyjnej albo wyroku sądowego).

Biorąc powyższe pod uwagę, autorzy, pod naszą redakcją, przygotowali komentarz do ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zaprezentowano w nim omówienie poszczególnych przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych wraz z opisem zasad ich funkcjonowania w ramach całego systemu prawnego doręczeń elektronicznych. Ponadto w opracowaniu zawarte zostały praktyczne wyjaśnienia stosowania tych przepisów. Przedstawione poglądy i wnioski autorów są wynikiem ich wieloletniego doświadczenia naukowego oraz zawodowego, związanego ze stosowaniem prawa w ramach pracy w administracji publicznej lub w sektorze prywatnym. Komentując przepisy, autorzy wyrażają własne stanowisko.

Komentarz jest przeznaczony dla sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz pracowników administracji publicznej, a także pracowników naukowych oraz studentów. Pozostajemy przy skromnym założeniu, że zawarte w nim rozważania prawne okażą się pomocne w rozwiązywaniu konkretnych zagadnień.

Stan prawny: 5.01.2023 r.

Gdańsk–Warszawa, styczeń 2023 r.

dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM

dr Błażej Kwiatek

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot regulacji i podstawowe zasady doręczeń elektronicznych

1.

Przepis art. 1 u.d.e. wyznacza przedmiot regulacji ustawy o doręczeniach elektronicznych. Ustawa ta stanowi w założeniu kompleksową regulację doręczeń stricte elektronicznych (dokonywanych za pomocą publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego) oraz hybrydowej formy doręczenia (publiczna usługa hybrydowa), będącej połączeniem usługi elektronicznej i papierowej. Doręczenia elektroniczne określone w komentowanej ustawie znajdują zastosowanie w wymianie korespondencji z podmiotami publicznymi (tj. m.in. do ustawowo uregulowanych postępowań przed podmiotami publicznymi oraz wymiany pism poza ustawowo uregulowanymi postępowaniami), o ile jej przepisy lub przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej (zob. kom. do art. 3 u.d.e.).

Komentowana ustawa określa zasady doręczenia korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi oraz pomiędzy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX