Baran Krzysztof W. (red.), Akademickie prawo pracy. Komentarz do art. 107-158 oraz 196-201a i 226 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

Komentarze
Opublikowano: WK 2015
Stan prawny: 31 sierpnia 2015 r.
Autorzy komentarza:

Akademickie prawo pracy. Komentarz do art. 107-158 oraz 196-201a i 226 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

Autor fragmentu:

WSTĘP

Akademickie prawo pracy reguluje status podmiotów zatrudnionych w szkołach wyższych na postawie stosunku pracy. W ujęciu modelowym odnosi się ono do relacji normatywnych zachodzących w sferze stosunku pracy i pokrewnych pomiędzy nauczycielami akademickimi a szkołami wyższymi . Znajomość tej problematyki wydaje się w środowisku akademickim ograniczona. Zjawisko to tkwi w nieustannych peregrynacjach obowiązującego ustawodawstwa. Generuje ono w swych następstwach rozmaite trudności w stosowaniu prawa w praktyce. Nasilają się one w związku z procesami demograficznymi, które boleśnie dotykają szkolnictwo wyższe w drugiej dekadzie XXI w.

Opracowanie to zostało poświęcone nie tylko statusowi pracowników zatrudnionych w szkołach wyższych, ale również doktorantów. Prezentowana książka w swych założeniach ma służyć jako uniwersalne źródło wiedzy na temat prawnych mechanizmów dotyczących zatrudnienia w szkolnictwie wyższym. Zawiera ona nie tylko wykładnię obowiązujących przepisów, ale również dorobku judykatury oraz nauki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Komentarz jest pracą zbiorową, ale nie wspólną. Zamieszczone w nim zapatrywania merytoryczne są wyrazem indywidualnych poglądów poszczególnych autorów. W sposób autonomiczny w ramach przyjętej koncepcji metodologicznej decydowali oni o sposobie przedstawienia poszczególnych zagadnień merytorycznych. Autorzy przygotowując tę publikację mieli na uwadze zarówno potrzeby nauki prawa pracy, jak i praktyki jego stosowania.

Żywię nadzieję, że oddany do rąk czytelników komentarz okaże się użyteczny dla osób zainteresowanych akademickim prawem pracy. Byłoby dla mnie źródłem osobistej satysfakcji, gdyby okazał się on pożytecznym narzędziem w zgłębianiu wiedzy prawniczej.

Kraków, 3 sierpnia 2015 r.

Krzysztof Baran

Autor fragmentu:
Art. 107art(107)

1.

Dział III p.s.w. reguluje status pracowników uczelni. W ujęciu ogólnoteoretycznym jego przepisy posiadają cechy pragmatyki zawodowej szczególnej. Nie mają one jednak charakteru kompleksowego, a zatem nie określają wszystkich aspektów stosunku pracy. Stąd też w art. 136 ust. 1 omawianej ustawy zamieszczono stosownej treści odesłanie do kodeksu pracy. Nie ma zatem w tej materii potrzeby stosowania art. 5 k.p.

2.1.

W płaszczyźnie podmiotowej ustawa reguluje status wszystkich pracowników zatrudnionych w szkolnictwie wyższym, zarówno akademickich, jak i nieakademickich. Tego rodzaju konstatacja ma swe uzasadnienie nie tylko w tekstualnym brzmieniu art. 107 p.s.w., ale także w argumencie a rubrica, odwołującym się do tytułu działu III. W tym miejscu godzi się zaakcentować, iż zasadnicza większość przepisów tego działu dotyczy nauczycieli akademickich. Status pracowników nieakademickich jest przez ustawę traktowany marginalnie. Odmiennie od powszechnego uregulowany został on tylko...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX