Koralewski Michał, Zmiany w przepisach regulujących przekształcanie spółek a praktyka notarialna

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w przepisach regulujących przekształcanie spółek a praktyka notarialna

I.Wstęp

Mocą ustawy z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw znowelizowano kilkanaście przepisów ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych – dalej k.s.h., odnoszących się do procedury przekształcania spółek handlowych. Przedmiotowe zmiany w sposób istotny wpłynęły zatem na tego typu transformacje podmiotowe. Należy mieć wszak na względzie, że wejście w życie przywołanej nowelizacji zostało określone kilkoma terminami. W zakresie przekształcenia spółek:

omówione w niniejszym komentarzu praktycznym przepisy weszły w życie od 1.03.2020 r.,

dalsze zmiany, tym razem uwarunkowane wprowadzeniem prostej spółki akcyjnej, zaczęły obowiązywać od 1.03.2021 r.,

kolejna, istotna zmiana nastąpiła z dniem 15 września 2023 r., gdy do Kodeksu spółek handlowych wprowadzone zostały przepisy o transgranicznym przekształceniu spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej.

Z uwagi na fakt, że kluczowe dla przekształcenia dokumenty wymagają formy aktu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX