Kamiński Krzysztof, Zbycie udziałów w spółce osobowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor:

Zbycie udziałów w spółce osobowej

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek osobowych jest bardzo popularne. Stąd również często dochodzi do zbywania udziałów tego rodzaju spółek. Takie zbycia rodzą oczywiście określone skutki podatkowe. Brakuje jednak regulacji, które by te skutki w sposób jednoznaczny określały. W związku z tym faktem kwestia opodatkowania zbycia udziałów spółek osobowych rodzi dość poważne wątpliwości. Szczególnie wątpliwe jest przyporządkowanie tego rodzaju czynności do właściwego źródła przychodów. Jedni interpretatorzy twierdzą, że źródłem tym powinna być pozarolnicza działalności gospodarcza, inni zaś, że prawa majątkowe. Autor niniejszego opracowania dowodzi przede wszystkim, które z wymienionych wyżej źródeł przychodów i dlaczego należy uważać za właściwe. Porusza jednak także inne problemowe kwestie związane z opodatkowaniem takiego zbycia dokonanego przez osoby fizyczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX