Matusiakiewicz Łukasz, Zakres kompetencji kasacyjnej organu odwoławczego w zestawieniu art. 233 § 2 i art. 229 Ordynacji podatkowej - omówienie orzecznictwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zakres kompetencji kasacyjnej organu odwoławczego w zestawieniu art. 233 § 2 i art. 229 Ordynacji podatkowej - omówienie orzecznictwa

Organ podatkowy prowadzący postępowanie odwoławcze musi pogodzić kilka różnych wartości, tj. uczynić zadość zasadzie prawdy obiektywnej, dwuinstancyjności, a także szybkości postępowania. Organ odwoławczy nie tylko „kontroluje” rozstrzygnięcie wydane w pierwszej instancji, ale niejako od podstaw rozpoznaje i rozstrzyga sprawę w jej całokształcie. Z drugiej strony nie do przyjęcia jest sytuacja, by organ pierwszej instancji przeprowadził oględnie postępowanie dowodowe czy nie odniósł się do istoty sprawy, a organ odwoławczy uzupełniał te braki. Sama zatem zasada dwuinstancyjności jest dość złożona. Autor odnosi się do zagadnienia decyzji kasacyjnej w relacji do instytucji dodatkowego postępowania dowodowego prowadzonego przez organ odwoławczy. W orzecznictwie można dostrzec różne spojrzenia, linie orzecznicze. Przeważa pogląd, że decyzja kasacyjna ma charakter wyjątkowy, jednak nierzadko sądy stają również na stanowisku, iż niezastosowanie tego trybu szkodziłoby prawu strony do obrony.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX