Bartosiewicz Adam, Zakład pracy - płatnik zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2022 r.
Autor:

Zakład pracy - płatnik zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników

Największą pod względem liczebności grupą podatników podatku dochodowego od osób fizycznych są osoby fizyczne uzyskujące przychody ze stosunku pracy i pokrewnych, czyli pracownicy. Należy w tym miejscu przypomnieć, że na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych przez pracownika rozumiemy osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy – ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. Pracownicy uzyskują swoje przychody podatkowe zazwyczaj w cyklu comiesięcznym. Przychody otrzymywane są od zakładu pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX