Habryn-Chojnacka Ewa, Zakaz przewłaszczania lokali mieszkalnych na zabezpieczenie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zakaz przewłaszczania lokali mieszkalnych na zabezpieczenie

Dotychczasowa praktyka gospodarcza unaoczniła ryzyka, jakie wiązać się mogą z wykorzystywaniem instytucji przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umów pożyczek i kredytów. Oprócz licznych zagadnień prawnych, dotyczących możliwości stosowania przewłaszczenia nieruchomości jako formy zabezpieczenia, pojawiły się wątpliwości odnośnie do zagrożeń, jakie może powodować stosowanie tego rodzaju zabezpieczenia w stosunkach pomiędzy profesjonalistami a podmiotami słabszymi gospodarczo, w szczególności konsumentami. Komentarz prezentuje zagadnienie zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia nieruchomości. Opisane zostały ograniczenia związane z tą instytucją, ze szczególnym uwzględnieniem zakazów i ograniczeń wprowadzonych przez ustawę z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX