Wykorzystanie wyników z kontroli operacyjnej w trybie art. 19 ust. 15 - wszczęcie postępowania karnego - OpenLEX

Szumiło-Kulczycka Dobrosława (red.), Wykorzystanie wyników z kontroli operacyjnej w trybie art. 19 ust. 15 - wszczęcie postępowania karnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Wykorzystanie wyników z kontroli operacyjnej w trybie art. 19 ust. 15 - wszczęcie postępowania karnego

Celem komentarza jest omówienie przesłanek mających znaczenie dla wszczęcia postępowania karnego na podstawie materiałów uzyskanych podczas kontroli operacyjnej, w tym odpowiednio przesłanki gwarancyjnej zawartej w art. 19 ust. 13 ustawy z 6.04.1990 r. o Policji. W komentarzu przedstawiono sposoby postępowania prokuratora z materiałami z kontroli operacyjnej przekazanymi odpowiednio przez poszczególne służby oraz omówiono najważniejsze orzeczenia dotyczące przedmiotowej problematyki. Zwrócono również uwagę na rozwiązania wynikające ze zmian, jakie wprowadziła do ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego – dalej k.p.k. – ustawa z 11.03.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, a które weszły w życie dnia 15 kwietnia 2016 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX