Szewczyk Helena, Wygaśnięcie stosunku pracy pracownika samorządowego – zagadnienia ogólne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Aktualny
Autor:

Wygaśnięcie stosunku pracy pracownika samorządowego – zagadnienia ogólne

Stosunki pracy wybieralnych, powołanych oraz umownych pracowników samorządowych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych na podstawie stosunku pracy podlegają wygaśnięciu.

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.p.s., zwanej również pragmatyką samorządową, kwestie związane z wygaśnięciem stosunku pracy pracowników samorządowych nie zostały uregulowane w sposób wyczerpujący. W art. 43a–c u.p.s. ustawodawca unormował jedynie kwestie wygaśnięcia stosunku pracy z wyboru wskutek zmian w podziale terytorialnym państwa. Do problematyki wygaśnięcia stosunków pracy pracowników samorządowych w zakresie nieuregulowanym w pragmatyce samorządowej ma zastosowanie ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. – w zw. z art. 43 § 1 u.p.s.

W poniższym komentarzu omówiono cechy charakterystyczne instytucji wygaśnięcia stosunku pracy pracownika samorządowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX