Ofiarska Małgorzata, Współpraca gospodarcza i finansowa j.s.t. z organami lokalnymi państw sąsiednich

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 22 czerwca 2014 r.
Autor:

Współpraca gospodarcza i finansowa j.s.t. z organami lokalnymi państw sąsiednich

Do oznaczenia współpracy j.s.t. wykraczającej poza granice państwowe używane są różne określenia, m.in. współpraca: "zagraniczna", "międzynarodowa", "transgraniczna", "przygraniczna", "ponadgraniczna", "sąsiedzka", "terytorialna", "międzyterytorialna". Termin "współpraca terytorialna" jest stosowany przez instytucje i organizacje, których jednym z działań jest współpraca między jednostkami poziomu lokalnego i regionalnego z różnych państw (m.in. UE, Rada Europy). Odpowiada on trzeciemu celowi priorytetowemu programowania funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 i jest zdefiniowany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Współpraca terytorialna obejmuje trzy komponenty: transgraniczny, transnarodowy (ponadnarodowy) i międzyregionalny, które nie pokrywają się ze sobą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX