Lewandowski Tomasz, Wnoszenie podań w ogólnym postępowaniu administracyjnym - brak właściwości organu, do którego wniesiono podanie; podanie zawierające więcej niż jedno żądanie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualny
Autor:

Wnoszenie podań w ogólnym postępowaniu administracyjnym - brak właściwości organu, do którego wniesiono podanie; podanie zawierające więcej niż jedno żądanie

Komentarz omawia instytucję podania w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Podczas omawiania wskazanego przepisu szczególną uwagę zwrócono na orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego jako wskazówki do rozwiązywania powstałych w praktyce wątpliwości i problemów.

W komentarzu omówiono postępowanie z podaniem przez organ, który uznał się za niewłaściwy w sprawie, a także kwestie proceduralne dotyczące podań zawierających więcej niż jedno żądanie (gdy podanie dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne organy).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX