Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych – obowiązki podmiotów... - OpenLEX

Kosieradzka-Federczyk Agata, Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych – obowiązki podmiotów świadczących usługi oraz gmin

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Nieaktualny
Autor:

Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych – obowiązki podmiotów świadczących usługi oraz gmin

Wraz z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.u.c.p.g. – dokonaną ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zmianie uległy regulacje dotyczące prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Z działalności wymagającej uzyskania zezwolenia stała się ona działalnością regulowaną, czyli taką, która wymaga wpisu do odpowiedniego rejestru.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX