Przybysz Karolina, Warunki i tryb certyfikacji w świetle ustawy o ochronie danych osobowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Warunki i tryb certyfikacji w świetle ustawy o ochronie danych osobowych

1.Wprowadzenie

Stosowanie mechanizmów certyfikacji, znaków jakości i oznaczeń w zakresie ochrony danych osobowych ma z założenia świadczyć o zgodności operacji przetwarzania prowadzonych przez administratorów i podmioty przetwarzające z przepisami rozporządzenia 2016/679. Zgodnie z art. 42 ust. 1 RODO państwa członkowskie, organy nadzorcze, Europejska Rada Ochrony Danych oraz Komisja mają za zadanie zachęcać (w szczególności na szczeblu Unii Europejskiej) do ustanawiania tego rodzaju mechanizmów certyfikacji, uwzględniając przy tym szczególne potrzeby mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Certyfikacja i związane z nią mechanizmy to nowe instrumenty, powstałe na gruncie przepisów rozporządzenia 2016/679. Nie były one znane poprzednio obowiązującej dyrektywie95/46/WE, jak również nie zostały uregulowane przez nieobowiązującą już polską ustawę o ochronie danych osobowych z 1997 r. W motywie 100 RODO unijny prawodawca wyjaśnił, że mechanizmy certyfikacji mają za zadanie zwiększanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX