Gawroński Tomasz, Uzgodnienia w procesie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w świetle art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Nieaktualny
Autor:

Uzgodnienia w procesie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w świetle art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Celem niniejszego opracowania jest omówienie instytucji współdziałania pomiędzy organami administracji publicznej w toku postępowań o wydanie decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmujących zarówno decyzje o warunkach zabudowy, jak i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Materiał ten można polecać w szczególności aparatowi pomocniczemu organów gmin wydającym powyższe decyzje, jak również organom, które dokonują uzgodnień w trybie art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale również inwestorom ubiegającym się o wydanie powyższych decyzji. W opracowaniu poruszone zostały różne aspekty procesowe, które z punktu widzenia praktyki orzeczniczej ilustrują problematykę uzgadniania projektów tych decyzji. Poruszono zagadnienie formy dokonywanych uzgodnień, ich przedmiotu, możliwości kontroli instancyjnej, wpływu na postępowanie główne oraz przeanalizowano wybrane problemy materialno prawne na tle konkretnych przepisów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX