Kościuk Agata, Utrata statusu odpadów przez odpady powstające w procesie energetycznego spalania paliw

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Utrata statusu odpadów przez odpady powstające w procesie energetycznego spalania paliw

Komentarz praktyczny omawia warunki utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw, zasady pobierania próbek, zasady potwierdzania spełniania warunków utraty statusu odpadów, minimalne kryteria jakościowe dla celów wykorzystania materiałów powstałych w wyniku odzysku odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw oraz zasady prowadzenia przez posiadacza odpadów systemu gospodarowania.

Opracowanie jest adresowane do przedsiębiorców wytwarzających odpady w wyniku energetycznego spalania paliw, podmiotów wykorzystujących takie odpady oraz do organów administracji publicznej wydających zezwolenia/pozwolenia odpadowe, uwzględniające utratę statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX