Piszko Agata, Ustalanie planów sieci szkół publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Ustalanie planów sieci szkół publicznych

Reforma ustroju szkolnego wprowadzona przepisami ustawy z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, zobligowała organy stanowiące gmin i powiatów do podjęcia uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego do nowego ustroju szkolnego. Podjęte uchwały określają sieć szkół w okresie przejściowym – tj. od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Od dnia 1 września 2019 r. rady gminy i rady powiatu, ustalą plan sieci szkół odpowiednio na terenie gminy lub powiatu w drodze uchwały. Przepisami ustawy z 22.11.2018 r. – o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dokonano zmian w zakresie ustalania planu sieci szkół.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX