Sokołowska Anna, Szewczyk Helena, Umowa o telepracę w samorządowej jednostce organizacyjnej – cechy charakterystyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Aktualny
Autorzy:

Umowa o telepracę w samorządowej jednostce organizacyjnej – cechy charakterystyczne

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych– dalej u.p.s. – zwanej również pragmatyką samorządową, kwestie związane z umową o telepracę pracowników samorządowych nie zostały uregulowane w sposób wyczerpujący. Do problematyki umów o telepracę pracowników samorządowych w zakresie nieuregulowanym w pragmatyce samorządowej ma zatem posiłkowe (subsydiarne) zastosowanie ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. – w zw. z art. 43 § 1 u.p.s.

Z pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na niektórych stanowiskach w samorządowych jednostkach organizacyjnych na podstawie stosunku pracy można zawierać umowy o telepracę w pierwszym rzędzie na zasadach określonych w rozdziale IIb k.p., a następnie na zasadach ogólnych kodeksu pracy w związku z art. 43 ust. 1 u.p.s.

W komentarzu praktycznym omówiono cechy charakterystyczne umowy o telepracę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy