Uchwała w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) -... - OpenLEX

Ostapski Adam, Uchwała w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - procedura, nadzór i skarga do sądu administracyjnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualny
Autor:

Uchwała w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - procedura, nadzór i skarga do sądu administracyjnego

W komentarzu omówiono problematykę dotyczącą uchwały rady gminy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta) podejmowanej na podstawie art. 12 ust. 1–2 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – dalej u.w.t.p.a., a w szczególności: procedurę podjęcia uchwały i jej ogłoszenie, badanie zgodności z prawem uchwały przez organ nadzoru oraz zaskarżenie uchwały do sądu administracyjnego w trybie art. 101 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – dalej u.s.g.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX