Krawczyk Ireneusz, Składki na PFRON w przypadku oddziału przedsiębiorcy wykonującego pracę na terenie Niemiec

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 16 czerwca 2013 r.
Autor:

Składki na PFRON w przypadku oddziału przedsiębiorcy wykonującego pracę na terenie Niemiec

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dokonywanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest obowiązkiem każdego pracodawcy zatrudniającego pracowników (art. 21 ust. 1 tej ustawy). Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX