Węgrzyn Gabriel, Skarga nadzorcza - termin wniesienia, autokontrola

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Aktualny
Autor:

Skarga nadzorcza - termin wniesienia, autokontrola

Po upływie trzydziestodniowego terminu od doręczenia uchwały lub zarządzenia organ nadzoru nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności doręczonego aktu. W tym przypadku organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Przyznana organom nadzoru legitymacja procesowa w zakresie wnoszenia do sądów administracyjnych skarg na uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego jest wyrazem zasadniczej funkcji przypisywanej organom nadzoru, tj. ochrony praworządności.

W niniejszym komentarzu praktycznym omówione zostaną zagadnienia procesowe związane z postępowaniem sądowoadministracyjnym wszczętym w wyniku złożenia skargi nadzorczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX