Błaszko Adam, Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 19 czerwca 2018 r.
Autor:

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

Projektowane zmiany ustawy o finansach publicznych mają na celu m.in. doprecyzowanie przepisów poprzez wyraźne wskazanie, iż należności mogą być umarzane w całości albo w części, usystematyzowanie ich oraz ujednolicenie. Ponadto wprowadzono nowe regulacje odpowiednio w kwestii możliwości niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 u.f.p., których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł oraz przepisów w zakresie dopuszczalności stosowania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących pomoc publiczną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX