Sokołowska Anna, Szewczyk Helena, Rozwiązanie stosunku pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie wyboru

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Aktualny
Autorzy:

Rozwiązanie stosunku pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie wyboru

Stosunki pracy wybieranych, powoływanych oraz umownych pracowników samorządowych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych na podstawie stosunku pracy są rozwiązywalne. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.p.s., zwanej również pragmatyką samorządową, kwestie związane z rozwiązaniem stosunku pracy wybieralnych pracowników samorządowych (zwanych dalej w.p.s.) nie zostały uregulowane w sposób wyczerpujący. W art. 40 u.p.s. ustawodawca unormował jedynie prawo do odprawy pieniężnej przysługującej w.p.s., których stosunek pracy został rozwiązany w związku z upływem kadencji. Do problematyki rozwiązania stosunku pracy z wyboru w zakresie nieuregulowanym w pragmatyce samorządowej ma zastosowanie kodeks pracy w zw. z art. 43 § 1 u.p.s.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX