Cempura Aleksandra, QA Prawo gospodarcze: dobre praktyki przygotowywania pism procesowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

QA Prawo gospodarcze: dobre praktyki przygotowywania pism procesowych

Pytanie 1 i 35

Czy zastrzeżenie odstąpienia od umowy i możliwość żądania zadatku w trybie art. 394 k.c. wpisane do umowy przedwstępnej musi spełniać wymogi z art. 395 k.c., czyli być obwarowane terminem, do którego z tego prawa można skorzystać, czy też zastrzeżenie w trybie art. 394 k.c. wpisane do umowy jest jedynie powieleniem treści ustawowego prawa odstąpienia i nie musi być ograniczone terminem?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że instytucje ustanowione w art. 394 oraz 395 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny – dalej k.c. nie są tożsame i jedna nie stanowi powielenia drugiej, jak sugeruje pytanie.

Zgodnie z art. 394 § 1k.c. w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Skoro w treści tego przepisu zawarte...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX