Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

QA Egzamin z postępowania cywilnego w dobie epidemii

1.W jaki sposób sąd może zweryfikować, czy w sprawie może dojść do naruszenia zasady powagi rzeczy osądzonej?

Z powagą rzeczy osądzonej, tj. tożsamością przedmiotu orzeczenia już istniejącego i nowego powództwa, która wyklucza możliwość jego merytorycznego rozstrzygnięcia, stanowiąc podstawę do odrzucenia powództwa, mamy do czynienia wówczas, gdy jednakowa jest podstawa faktyczna i prawna rozstrzygnięcia już istniejącego oraz nowego roszczenia, przy czym przesłanki te muszą wystąpić łącznie. Jednocześnie dla uznania tożsamości roszczeń niezbędne jest, aby sąd w obu sprawach musiał orzec o tym samym, na podstawie takiego samego stanu faktycznego. W istocie zatem rozstrzygnięcie jednej ze spraw będzie stanowić rozstrzygnięcie drugiej. W judykaturze podkreśla się ponadto, że dla ustalenia, czy w nowej sprawie podstawą rozstrzygnięcia ma być taki sam stan faktyczny, jak w sprawie już zakończonej, decydujący jest stan faktyczny, który istniał w chwili zamknięcia rozprawy w postępowaniu już zakończonym . Możliwe jest zatem rozstrzygnięcie sprawy, w której identyczne, jak w sprawie już zakończonej,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?