Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 stycznia 2019 r.
Autor:

Przychody z tytułu emisji obligacji a papiery wartościowe w rozumieniu przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej

Deficyt budżetowy może być pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez samorządy, dla których istnieje płynny rynek wtórny lub nie. W sprawozdaniu Rb-NDS – bez względu na to, czy istnieje płynny rynek wtórny, czy też nie – dane dotyczące wyemitowanych obligacji komunalnych powinny być wykazywane w tym samym wierszu sprawozdania, czyli wierszu D14 „papiery wartościowe”, a ich spłata w wierszu D23 „wykup papierów wartościowych”, gdyż powinny być one zgodne z przepisami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, a nie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?