Porzycki Marek, Przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości

Jednym ze sposobów rzeczowego zabezpieczenia wierzytelności jest przewłaszczenie na zabezpieczenie. Jak każde z zabezpieczeń rzeczowych, obciąża ono jedynie określony składnik majątku dającego zabezpieczenie, zapewniając w zamian wierzycielowi większą skuteczność zaspokojenia z rzeczy będącej przedmiotem zabezpieczenia. Ponieważ przedmiotem umowy przewłaszczenia jest nieruchomość, pod rygorem nieważności musi ona zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Dotyczy to zarówno przeniesienia własności nieruchomości na wierzyciela, jak i jego warunkowego zobowiązania powrotnego przeniesienia własności na dłużnika. Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie powoduje istotne uszczuplenie majątku dłużnika, z którego mogą się zaspokoić jego pozostali wierzyciele. Mogą oni zostać wprowadzeni w błąd co do sytuacji majątkowej dłużnika tym, że przewłaszczona nieruchomość dalej znajduje się w jego posiadaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX