Gabriel-Węglowski Michał, Powołanie biegłych w sprawach o błędy medyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Powołanie biegłych w sprawach o błędy medyczne

I.Uwagi ogólne

Czynność procesowa powołania biegłego – nie tylko w sprawach o charakterze medycznym – jest dość obszernie uregulowana w przepisach ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego – dalej k.p.k., pozostawia też dość obszerny margines swobody dla organu procesowego co do kierunku i zakresu opiniowania, choć oczywiście są one ściśle powiązane z materią będącą przedmiotem śledztwa lub dochodzenia.

Zgodnie z art. 193 § 1–3 k.p.k., jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych. W celu wydania opinii można też zwrócić się do instytucji naukowej lub specjalistycznej; oraz do osób, które biorą udział w wydaniu opinii tej instytucji. W wypadku powołania biegłych z zakresu różnych specjalności, o tym, czy mają oni przeprowadzić badania wspólnie i wydać jedną wspólną opinię, czy opinie odrębne, rozstrzyga organ procesowy powołujący biegłych.

Stosownie do art. 195k.p.k. do pełnienia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX