Mordaka Katarzyna, Murawska Elżbieta, Szachogłuchowicz Krzysztof, Powództwo wytoczone przez bank depozytariusza na rzecz uczestników funduszu inwestycyjnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Powództwo wytoczone przez bank depozytariusza na rzecz uczestników funduszu inwestycyjnego

Komentarz praktyczny ma na celu przybliżenie obowiązku banku depozytariusza wytoczenia powództwa na rzecz uczestników funduszu inwestycyjnego przeciwko towarzystwu funduszy inwestycyjnych bądź spółce zarządzającej albo zarządzającemu z UE z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji czy też odpowiednio w zakresie zarządzania funduszem i prowadzenia jego spraw należącym odpowiednio do kompetencji spółki zarządzającej albo zarządzającego z Unii Europejskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX