Węgrzyn Gabriel, Postępowanie w sprawie ustalenia opłaty jednorazowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualny
Autor:

Postępowanie w sprawie ustalenia opłaty jednorazowej

1.Uwagi ogólne

Postępowanie w sprawie ustalenia opłaty jednorazowej, i to zarówno wynikającej ze zbycia nieruchomości (art. 36 ust. 4 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) – dalej u.p.z.p.). jak i ustalanej na wypadek zbycia (art. 37 ust. 7 u.p.z.p.), prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) – dalej k.p.a. Wynika to z art. 60 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) – dalej u.f.p., który do spraw niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym nieuregulowanych ustawą o finansach publicznych nakazuje stosować przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i – odpowiednio – działu III ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) – dalej o.p. Zważywszy, że dział IIIo.p. normuje zasadniczo zagadnienia materialnoprawne, uprawnione jest stwierdzenie, że...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX