Lewandowski Tomasz, Organ wyższego stopnia w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów (art. 157 § 1 oraz art. 17 k.p.a. w zw. z art. 20 k.p.a.) – cz. 2

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualny
Autor:

Organ wyższego stopnia w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów (art. 157 § 1 oraz art. 17 k.p.a. w zw. z art. 20 k.p.a.) – cz. 2

Do dnia 1 sierpnia 2009 r., kiedy weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – dalej u.z.a.p., zgodnie z art. 3 ust. 1 z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów – dalej u.s.w.g. – organem I instancji w sprawach scalania i wymiany gruntów był starosta realizujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a. – w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu był wojewoda i ta część przepisu na mocy art. 3 u.z.a.p. z dniem 1 sierpnia 2009 r. została skreślona. Wobec tego pojawił się problem, czy ustalenie organu wyższego stopnia w rozumieniu art. 157 § 1 k.p.a. właściwego do stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów winno nastąpić wyłącznie w oparciu o zasady określone w art. 17 w zw. z art. 20 k.p.a., czy też z uwzględnieniem właściwych, aktualnie obowiązujących przepisów prawa materialnego regulujących właściwość rzeczową organów administracji w tego rodzaju sprawach.

Analiza zamieszczonego orzecznictwa ma pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX