Sputowski Arkadiusz J., Opłata za odbiór odpadów komunalnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Opłata za odbiór odpadów komunalnych

Na podstawie art. 6c ust. 1 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.u.c.p.g. – gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. To podstawowy obowiązek gmin, polegający na zorganizowaniu gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jeśli zaś chodzi o tzw. nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, rada gminy może postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od ich właścicieli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX