Sosnowski Paweł, Opłata recyklingowa - nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Opłata recyklingowa - nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

dCelem przepisów ustawy z 12.10.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw – dalej z.u.g.o. – jest zapewnienie spójności polskiego prawa z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z 29.04.2015 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy – dalej dyrektywa 2015/720. Powyższa ustawa przewidziała również zmiany dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Przepisy nowelizacji z 12.10.2017 r. weszły w życie 1.01.2018 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX