Klisowska Izabela, Ograniczanie zatorów płatniczych w ochronie zdrowia - co czeka podmioty lecznicze od 1 stycznia 2020 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Ograniczanie zatorów płatniczych w ochronie zdrowia - co czeka podmioty lecznicze od 1 stycznia 2020 r.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą każdego dnia pozostają w relacjach z innymi podmiotami. Mogą dokonywać transakcji handlowych. Winne przestrzegać zasad i terminów płatności, na które należy zwrócić szczególną uwagę w związku ze zmianą prawodawstwa regulującego tę kwestię. Prawodawca wprowadził od 1.01.2020 r. zmiany dotyczące regulacji płatności pomiędzy podmiotami transakcji handlowych. Szczególną uwagę muszą zwrócić podmioty lecznicze prowadzone w formie spółek, dla których, co istotne, niezbędne mogą okazać się oświadczenia o statusie wielkości – kwalifikacji do kategorii duży przedsiębiorca, którego brak zagrożony jest karą grzywny. Ustawodawca wprowadził także rozróżnienie w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcji handlowej w zależności od statusu dłużnika, a także wysokości rekompensaty nieotrzymania zapłaty w terminie w zależności od wysokości wierzytelności, przy jednoczesnym zniesieniu zbywalności roszczenia o rekompensatę. W okresie zwiększenia zobowiązań podmiotów leczniczych, w szczególności publicznych, należy spodziewać się, że regulacje będą niejednokrotnie wykorzystywane przez wierzycieli tych podmiotów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX