Lewandowski Tomasz, Odwołanie w ogólnym postępowaniu administracyjnym - wykonalność decyzji, udział stron w postępowaniu odwoławczym, autokontrola, cofnięcie odwołania, zakaz reformationis in peius

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualny
Autor:

Odwołanie w ogólnym postępowaniu administracyjnym - wykonalność decyzji, udział stron w postępowaniu odwoławczym, autokontrola, cofnięcie odwołania, zakaz reformationis in peius

Komentarz praktyczny omawia instytucję odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Szczególną uwagę zwrócono na orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego jako wskazówki do rozwiązywania powstałych w praktyce wątpliwości i problemów. W publikacji omówiono wykonalność decyzji, od której złożono odwołanie, autokontrolę sprawowaną przez organ, a także zapewnienie możliwości udziału stron w postępowaniu odwoławczym. Autor wskazuje również warunki cofnięcia odwołania oraz opisuje niedopuszczalność zmiany przez organ odwoławczy decyzji na niekorzyść strony odwołującej się.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX