Berek Maciej, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków ZFŚS

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków ZFŚS

Ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz z wydanym na jej podstawie regulaminem funduszu, obowiązującym u danego pracodawcy, określają zasady wydatkowania środków funduszu, w tym cele, na które mogą być przeznaczone te środki. Reguły tworzenia i dysponowania funduszem dotyczą także pracodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych. Szczególny sposób finansowania funduszu, jego odrębność od innych środków, którymi dysponuje pracodawca, a także ustawowowe zdefiniowanie dopuszczalnych celów wydatkowania traktowane są czasami jako argumenty na rzecz pozostawania funduszu poza systemem finansów publicznych, co generuje wątpliwości dotyczące traktowania nieprawidłowości w wydatkowaniu tych środków jako naruszeń dyscypliny finansów publicznych. Autor prezentuje i uzasadnia pogląd, zgodnie z którym wydatkowanie środków funduszu przez pracodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych na inne niż ustawowo lub regulaminowo określone cele może być uznane za takie naruszenie. W komentarzu prezentowane jest także dotyczące tego zagadnienia orzecznictwo komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX