Odpowiedzialność kierowcy a odpowiedzialność zatrudniającego go pracodawcy - OpenLEX

Wronikowska Ewa, Odpowiedzialność kierowcy a odpowiedzialność zatrudniającego go pracodawcy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Odpowiedzialność kierowcy a odpowiedzialność zatrudniającego go pracodawcy

W odniesieniu do kierowców, tak jak w przypadku innych pracowników, ma zastosowanie jeden z podstawowych obowiązków, a mianowicie obowiązek dbałości o mienie pracodawcy. Każdy pracownik ma obowiązek dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachowywać w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W sytuacji wyrządzenia przez pracownika szkody w mieniu pracodawcy, pracodawca ma prawo dochodzić od pracownika odszkodowania. W przypadku zatrudnienia kierowców mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy dotyczące odpowiedzialności materialnej, której zakres zależy od takich czynników jak np. postać winy czy też rodzaj szkody. W wielu przypadkach pracodawca nie uzyska pełnego naprawienia szkody, stąd też można powiedzieć, że ponosi on wówczas ryzyko związane z zatrudnieniem pracowników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX